Tankara Shivratri 2003

From left Renuka, Kamal Kumar Sharma, Atul Prabhakar, Hari Om, Vasu Dev,

Poonam, Dr. Vinay Sharma, Ved Parkash 

Next Page

 

 

Back to Tankara Page